Varför denna forskning?

För kvinnor med PMS besvär finns det idag inga tillfredsställande konventionella behandlingar. Tidigare behandlades besvären med hormoner. Idag är så kallade selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI - en form av antidepressivt läkemedel) alternativt kombinations p-piller vanliga behandlingar. Dessa behandlingar är evidensbaserade, och minskade besvär rapporteras av kvinnor när de erhåller dem, men samtidigt kan ett flertal biverkningar uppstå. Av detta och av andra skäl är det många kvinnor som väljer att avstå dessa behandlingar. Homeopati kan vara ett säkert behandlingsalternativ och detta behöver vidare utredas.

Ett frågeformlär avseende homeopatisk behandling av PMS har visat sig användbart
Vi har utvecklat ett frågeformulär och ett individualiserat homeopatiskt behandlingsprotokoll för PMS, dessa hjälper den behandlande homeopaten att välja den mest lämpliga medicinen för varje enskild kvinna. I tidigare studier har vi utvärderat den praktiska användbarheten av frågeformuläret och behandlingsprotokollet och demonstrerat dess värde och vi hoppas att det skall bidra till att förbättra den homeopatiska behandlingen av kvinnor med PMS och PMDD besvär.

Jämförande forskning
Övergripande har vi avsikten att utvärdera värdet och användbarheten av denna homeopatiska behandling inom Nederländsk, Svensk och Tysk vård.  Med bakgrund av detta organiserar vi nu denna pilotstudie
med syfte att utvärdera om det är möjligt att genomföra ett större internationellt projekt.
I studien kommer vi att jämföra ”vård som vanligt” med ”vård som vanligt” + en homeopatisk tilläggsbehandling för PMS bland kvinnor i tre olika länder. Vi kommer att utvärdera om det finns skillnader i behandlingsresultat utifrån förändringar i PMS symtom och allmänt hälsotillstånd. Vi kommer även att ställa frågor kring förväntningar på behandling och tillfredsställelse med behandling.
Totalt i studien kommer det att ingå 114 kvinnor från de tre länderna varav 38 från varje land. Då vi inte riktigt vet vad ”vård som vanligt” innebär vid PMS så kommer även detta att undersökas och dokumenteras.